Repertoire
Sangeeta Shankar

 

RAGA JOG - ALAP
Composition by Sangeeta Shankar

RAGA JOG - DADRA (6 BEATS)
Composition by Sangeeta Shankar

RAGA JOG - TEENTAAL, FAST TEMPO
Composition by Sangeeta Shankar

RAGA JOG - TEENTAAL, MEDIUM TEMPO (16 BEATS)
Composition by Sangeeta Shankar

RAGA JOG - VILAMBIT EKTAAL (12 BEATS)
Composition by Sangeeta Shankar