Repertoire
Daya Shankar

 

RAGA MANJ KHAMAJ - DHUN IN DADRA
Composition by Daya Shankar

RAGA MARU BIHAG - GAT IN MADHYA TAAL
Composition by Daya Shankar

RAGA MARU BIHAG - GAT IN VILAMBIT EKTAAL
Composition by Daya Shankar

RAGA MISRA PILU - DHUN IN MADHYA TAAL
Composition by Daya Shankar