Repertoire
Sanosh Kumar Nahar

 

RAGA BHAIRAVI
Composition by Sanosh Kumar Nahar

RAGA NAT BHAIRAV - EKTAAL
Composition by Sanosh Kumar Nahar

RAGA YAMAN - TEENTAAL
Composition by Sanosh Kumar Nahar

RAGA YAMAN - VILAMBIT EKTAAL
Composition by Sanosh Kumar Nahar

RAJASTHANI FOLK MELODY IN RAGA MAND
Composition by Sanosh Kumar Nahar

TAPPA IN RAGA KAFI - ADDHA TAAL
Composition by Sanosh Kumar Nahar