Repertoire
Wasifuddin Dagar

 

DHRUPAD IN RAGA SHANKARA (10 BEATS)
Composition by Wasifuddin Dagar

RAGA CHANDRAKAUNS - ALAP
Composition by Wasifuddin Dagar

RAGA CHANDRAKAUNS - DHRUPAD IN CHAUTAAL (12 BEATS)
Composition by Wasifuddin Dagar

RAGA CHANDRAKAUNS - JOR / JHALLA
Composition by Wasifuddin Dagar

RAGA KHAMBOJI - ALAP
Composition by Wasifuddin Dagar

RAGA KHAMBOJI - DHRUPAD IN CHAUTAAL
Composition by Wasifuddin Dagar